เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม ประจำปี 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]15
2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]16
3 นัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ สาม ครั้งที่ สาม ประจำปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]19
4 รายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 11 ส.ค. 2566 ]20
5 แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 10 ส.ค. 2566 ]17
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]19
7 การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. [ 28 มิ.ย. 2566 ]30
8 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2566 ]33
9 การเสนอและสงสำเนาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]32
10 การเสนอและพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]29
11 การจัดทำรายงานประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2566 ]29
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]27
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 พ.ค. 2566 ]27
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจำปี 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]24
15 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจำปี 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]27
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]28
17 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]25
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]28
19 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]25
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]25
 
หน้า 1|2