เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2563 ]123
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2563 ]125
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2563 ]124
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2563 ]124
5 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]126
6 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2563 ]121
7 การแจ้งขุดดิน [ 1 ต.ค. 2563 ]127
8 การแจ้งถมดิน [ 1 ต.ค. 2563 ]125
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2563 ]122
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2563 ]134
11 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 1 ต.ค. 2563 ]122
12 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ต.ค. 2563 ]121
13 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 1 ต.ค. 2563 ]123
14 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 1 ต.ค. 2563 ]130
15 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ต.ค. 2563 ]131
16 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ต.ค. 2563 ]126
17 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ต.ค. 2563 ]124
18 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ต.ค. 2563 ]132
19 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ต.ค. 2563 ]126
20 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2563 ]124
 
หน้า 1|2