เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 1 ก.ค. 2564 ]24
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2563 ]155
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2563 ]155
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2563 ]156
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2563 ]153
6 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]159
7 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2563 ]150
8 การแจ้งขุดดิน [ 1 ต.ค. 2563 ]165
9 การแจ้งถมดิน [ 1 ต.ค. 2563 ]155
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2563 ]150
11 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2563 ]168
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 1 ต.ค. 2563 ]153
13 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ต.ค. 2563 ]152
14 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 1 ต.ค. 2563 ]155
15 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 1 ต.ค. 2563 ]167
16 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ต.ค. 2563 ]165
17 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ต.ค. 2563 ]164
18 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ต.ค. 2563 ]154
19 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ต.ค. 2563 ]174
20 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ต.ค. 2563 ]158
 
หน้า 1|2