เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]27
2 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 19 ม.ค. 2565 ]80
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]69
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน [ 12 ม.ค. 2564 ]121
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]131
6 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 4 พ.ย. 2562 ]126
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 พ.ย. 2562 ]128
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 4 พ.ย. 2562 ]123
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 4 พ.ย. 2562 ]130
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 พ.ย. 2562 ]125
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 พ.ย. 2562 ]123
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 พ.ย. 2562 ]121
13 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 พ.ย. 2562 ]127
14 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]125