เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]11
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]78
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 19 ม.ค. 2565 ]127
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]112
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน [ 12 ม.ค. 2564 ]172
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]176
7 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 4 พ.ย. 2562 ]175
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 พ.ย. 2562 ]175
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 4 พ.ย. 2562 ]174
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 4 พ.ย. 2562 ]179
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 พ.ย. 2562 ]175
12 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 พ.ย. 2562 ]166
13 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 พ.ย. 2562 ]165
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 พ.ย. 2562 ]173
15 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]196