เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 2 ต.ค. 2566 ]32
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2566 ]0
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณการจัดทำแผน การใช้จ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2566 ]30
4 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 12 ต.ค. 2565 ]59
5 คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัด [ 1 ต.ค. 2565 ]28
6 คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปี 66 [ 9 ก.ย. 2565 ]31
7 คู่มือการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2565 ]64
8 คู่มือการประชุมสภา [ 25 ส.ค. 2565 ]41
9 คู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 18 ก.ค. 2565 ]83
10 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 25 ม.ค. 2565 ]155
11 คู่มืองานธุรการ [ 16 ส.ค. 2564 ]33
12 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2564 ]171
13 คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (CCIS) [ 1 ก.พ. 2564 ]182
14 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. [ 2 ต.ค. 2563 ]172