เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือระบบยืนยันตัวตน Single Sign On (SSO) สำหรับ Admin SSO โครงการจ้างพัฒนาระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
2 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ Admin สถจ. สถอ. และ อปท. [ 27 ธ.ค. 2566 ]8
3 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งาน สถจ. สถอ. และ อปท. [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
4 คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan [ 27 ธ.ค. 2566 ]10
5 คู่มือจัดทำคำของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ปี-2568-ปรับ-1-12-66 [ 21 ธ.ค. 2566 ]10
6 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 2 ต.ค. 2566 ]41
7 คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]20
8 คู่มือการปฏิบัติงาน กรณีร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยทุจริต [ 2 ต.ค. 2566 ]5
9 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]22
10 คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณการจัดทำแผน การใช้จ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2566 ]40
11 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 12 ต.ค. 2565 ]70
12 คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัด [ 1 ต.ค. 2565 ]38
13 คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปี 66 [ 9 ก.ย. 2565 ]42
14 คู่มือการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2565 ]77
15 คู่มือการประชุมสภา [ 25 ส.ค. 2565 ]51
16 คู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 18 ก.ค. 2565 ]95
17 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 25 ม.ค. 2565 ]169
18 คู่มืองานธุรการ [ 16 ส.ค. 2564 ]45
19 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2564 ]181
20 คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (CCIS) [ 1 ก.พ. 2564 ]195
 
หน้า 1|2