เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
งานสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 28 พ.ค. 2567 ]3
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยรูปแบบธนาคารขยะหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 19 ก.พ. 2567 ]22
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ [ 7 ก.พ. 2567 ]3
4 ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน ทต.ทุ่งทอง [ 16 ต.ค. 2566 ]41
5 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]76
6 รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน [ 10 ส.ค. 2566 ]10
7 โครงการพัฒนาศักยภาพและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]12
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 3 ก.ค. 2566 ]44
9 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะต้นทาง และงดรับขยะประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ เศษหิน และดินทราย [ 19 มิ.ย. 2566 ]37
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 12 มิ.ย. 2566 ]64
11 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]51
12 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออกและโรคที่มีสาเหตุนำโดยแมลง โรคโควิด-19 (covid-19) และโรคติดต่ออื่นๆ [ 2 มิ.ย. 2566 ]45
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรีโลก [ 31 พ.ค. 2566 ]41
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า [ 26 พ.ค. 2566 ]53
15 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]59
16 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย [ 3 ม.ค. 2566 ]62
17 ข่าว ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะอันทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือน [ 15 พ.ย. 2565 ]51
18 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2565 ]54
19 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]7
20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ จักการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน) [ 20 ต.ค. 2565 ]11
 
หน้า 1|2