เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 พ.ย. 2566 ]0
2 ระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]14
3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ธ.ค. 2565 ]35
4 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]177
5 พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]164
6 องค์ความรู้ หมายถึง [ 10 ส.ค. 2562 ]167
7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ส.ค. 2562 ]173
8 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร [ 10 ส.ค. 2562 ]171
9 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 10 ส.ค. 2562 ]164
10 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 เม.ย. 2562 ]123
11 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 16 มี.ค. 2561 ]172
12 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม [ 15 ส.ค. 2557 ]167