เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
กฏหมายเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ธ.ค. 2565 ]34
2 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 ก.พ. 2564 ]184
3 พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ก.พ. 2564 ]141
4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 3 ก.พ. 2564 ]192
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 [ 3 ก.พ. 2564 ]136
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 [ 3 ก.พ. 2564 ]142
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 3 ก.พ. 2564 ]173
8 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 3 ก.พ. 2564 ]138