เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
ระเบียบและกฏหมาย
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 พ.ย. 2566 ]4
2 ระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]22
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 7 ก.พ. 2566 ]37
4 พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 7 ก.พ. 2566 ]32
5 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 7 ก.พ. 2566 ]36
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 7 ก.พ. 2566 ]37
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 7 ก.พ. 2566 ]33
8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 7 ก.พ. 2566 ]38
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้งถิ่น พ.ศ.2562 [ 7 ก.พ. 2566 ]35
10 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 7 ก.พ. 2566 ]36
11 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 7 ก.พ. 2566 ]35
12 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 7 ก.พ. 2566 ]39
13 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 7 ก.พ. 2566 ]34
14 ที่ มท 0809.2/166 เรื่อง ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]107
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]39
16 ที่ มท 0809.2/ว120 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ก.ย. 2564 ]107
17 ที่ มท 0809.2/ว79 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 25 พ.ค. 2564 ]125
18 ที่ มท 0809.2/ว65 เรื่อง ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]111
19 เอกสารประกอบการบรรยายโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 12 มี.ค. 2564 ]107
20 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 4 ก.พ. 2564 ]151
 
หน้า 1|2|3