เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
ระเบียบและกฏหมาย
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ที่ มท 0809.2/166 เรื่อง ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]61
2 ที่ มท 0809.2/ว120 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ก.ย. 2564 ]58
3 ที่ มท 0809.2/ว79 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 25 พ.ค. 2564 ]60
4 ที่ มท 0809.2/ว65 เรื่อง ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]58
5 เอกสารประกอบการบรรยายโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 12 มี.ค. 2564 ]60
6 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 4 ก.พ. 2564 ]115
7 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 4 ก.พ. 2564 ]114
8 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2564 ]116
9 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2564 ]114
10 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 ก.พ. 2564 ]115
11 พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ก.พ. 2564 ]128
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 [ 3 ก.พ. 2564 ]103
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 3 ก.พ. 2564 ]114
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 3 ก.พ. 2564 ]113
15 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 3 ก.พ. 2564 ]110
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) [ 3 ก.พ. 2564 ]115
17 พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 [ 3 ก.พ. 2564 ]116
18 พระราชบัญญัติ ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 [ 3 ก.พ. 2564 ]148
19 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 3 ก.พ. 2564 ]121
20 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 [ 3 ก.พ. 2564 ]119
 
หน้า 1|2