เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ฝ่ายบริการงานทั่วไป กิจกรรม/โครงการ อื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแขม - ท่าเฉลิมพระเกียรติ [ 8 ม.ค. 2567 ]14
2 มาตรการเกี่ยวกับการอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ [ 19 ต.ค. 2566 ]134
3 รายงานผลการชี้มูลจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]94
4 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]138
5 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสิรมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]158
6 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]185
7 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]207
8 New!! คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 9 ส.ค. 2564 ]310
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 21 ม.ค. 2564 ]314
10 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 427/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 [ 21 ธ.ค. 2563 ]370
11 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 453/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแขม-ท่าเฉลิมพระเกียรติ [ 20 ธ.ค. 2563 ]359
12 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 475/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 [ 23 พ.ย. 2563 ]309
13 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 452/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 [ 17 พ.ย. 2563 ]304
14 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 422/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 [ 6 พ.ย. 2563 ]370
15 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 423/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 [ 6 พ.ย. 2563 ]334
16 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 382/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 [ 25 ก.ย. 2563 ]369
17 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 383/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 [ 25 ก.ย. 2563 ]295
18 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน [ 3 ส.ค. 2563 ]257
19 ประกาศสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแขม - ท่าเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ำ [ 17 ก.ย. 2561 ]18