เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

งานบริหารสาธารณสุข


นางสาวสุภัค    ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจิราพรรณ    การบรรจง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวรัตนา  กล่อมขุนทด

 นางสาวรัชดา ศิริคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
 
นายบุญธรรม  แนวโนนทัน
นายอนุชิต สถานชัย
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป