เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

ฝ่ายบริหารการศึกษา


นางสาวสุภัค  ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสายสุรีย์ จิตชัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


 

 นางสาวจันทร์เพ็ญ  จุลยโชค


ครู คศ.2
 
 
 
นางสาวอัมพร  ถนอมสัตย์ นางสาววนารัตน์   จำเริญพล
นางสาวนันทนา  ประภาวงษ์
ครู คศ.2 ครู คศ.2  ครู คศ.2


นางศิริทิพย์  เพ็งมี
นางควันเทียน นันทะ
ครู คศ.1
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นางสาวชนากาญ  ด้วงคำจันทร์ นางสาวอารยา  จำเริญใจ นางนาตยา  ฟูบุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาววรินทร   โถชัย
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

อัฟเดตเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2565