เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวสุภัค  ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางปิยาภรณ์  ธรรมโชติ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

นางวรรณวรปรัชญ์  นาไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
ว่าที่ร้อยตรีณันทวัฒน์   ปรีชา
ผู้ช่วยนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัฟเดตเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567