เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวสุภัค  ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางปิยาภรณ์  ธรรมโชติ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

นางวรรณวรปรัชญ์  นาไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
ว่าที่ร้อยตรีณันทวัฒน์   ปรีชา
ผู้ช่วยนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัฟเดตเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2565