เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

ฝ่ายนิติการ


นางสาวสุภัค  ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด

พ.จ.อ.สุขกาย  ยวงทอง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นางกรณิกา  แว่นทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
นางสาวเกษแก้ว  งาคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัฟเดตเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2565