เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวสุภัค  ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาริกา  ยวงทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


 
สิบตรีชาญวิทย์  หาญรบ นางนภาพร  พิมพลีชัย จ่าเอกสมแมน  ชัยอาคม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

นางชุติกาญจน์  ใหญ่สูงเนิน นางสาวละออ   ฐานเจริญ นางสาวสมพิศ   เขตเขว้า
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวยุวดี    มั่งมี นายวิทูร    ตบไธสง นายชัชวาลย์    โชคโปรด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับเพลิงนายอดิเรก    วิชัยโย
นายชาญชัย    จำนงค์บุญ
พนักงานขับรถยนต์

คนงานทั่วไปอัฟเดตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565