เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุนัน เทียบเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง
โทร.093-354-6911
นางสาวสุภัค  ศรีบุญเรือง นางสาวพชกรพรรณ  นาอ้น นายสุนัน   เทียบเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.090-246-4823 โทร.090-845-4540 โทร.093-354-6911
     
นางสาริกา  ยวงทอง นางสาวสายสุรีย์  จิตชัย นางปิยาภรณ์  ธรรมโชติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
โทร.089-040-6128 โทร.081-725-8965 โทร.098-749-0856


- พ.จ.อ.สุขกาย  ยวงทอง  

หัวหน้าฝ่ายนิติการ   
โทร.095-618-5864

อัฟเดตเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566