เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


นางธนนันท์ อนันต์สินชัย
ปลัดเทศบาล
นางสาวสุภัค  ศรีบุญเรือง นางสาวพชกรพรรณ  นาอ้น นายสุนัน   เทียบเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสาริกา  ยวงทอง นางสาวสายสุรีย์  จิตชัย นางปิยาภรณ์  ธรรมโชติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  


- พ.จ.อ.สุขกาย  ยวงทอง  

หัวหน้าฝ่ายนิติการ   

อัฟเดตเมื่อ วันที่ 14 ก.ค. 2564