เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

กองช่าง

นายสุนัน   เทียบเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายบัณฑิต  เสมา
นายช่างโยธาชำนาญงานนางสาวกาญจนา  พลรัตน์ นางสาวอริสา  สมจิตร นายศิลปชัย นาไพบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


 
นายศิริ  ปราบคะเชนทร์ นายประมวล  พลรัตน์ นายบุญแถม  ภักดีศิริวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานสูบน้ำ
 
 
 
นายพงษ์ศักดิ์  นวลงาม นายณัฐพล  โลมะบุตร นายสุพจน์  ดำรงภูมิ
พนักงานสูบน้ำ
พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำ


อัฟเดตเมื่อ วันที่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566