เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

กองคลัง


นางสาวพชกรพรรณ  นาอ้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
  นายอนุชา  ป้องขันธ์ นายชัยยุทธ สถิตย์ชั
นางสาวอมร  ถนอมสัตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

 
 
นางสาวจิรภา  ตันชัยฤทธิกุล
ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์  โตพังเทียม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 นางสาวหงษ์ไพรวัลย์  ถนอมสัตย์
นางสาวชญาช์ณัฎฐ์  ทนโนนแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
 

อัฟเดตเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2565