เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

กองคลัง


นางสาวพชกรพรรณ  นาอ้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
  นายอนุชา  ป้องขันธ์ นายชัยยุทธ สถิตย์ชั
นางสาวอมร  ถนอมสัตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

   
นางสาวจิรภา  ตันชัยฤทธิกุล นางสาวหงษ์ไพรวัลย์  ถนอมสัตย์ นางสาวชญาช์ณัฎฐ์  ทนโนนแดง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
 
 
 
 

อัฟเดตเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564