เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
สภาเทศบาล


นางวันทนา  ปิ่นมณี
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง
โทร.062-451-9642


นายสนิท  หาทอง นายโกวิทย์  ขำเขว้า
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง
โทร. 087-248-5463
โทร. 065-429-1757นายสุนัน   ศรีพิลัย
นายมะณี  ศรีษะใบ
นายทองคำ  ดีเขว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง
โทร.098-146-9859
โทร. 087-239-6005
โทร. 083-368-8631นายสมยศ  ลาทิ นายมนตรี  เคนศรี นางมยุรา มิตรชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง
โทร. 082-080-7395 โทร.063-019-1599 โทร.084-289-4271 นางเรไร  สุพันธ์พงษ์ นางละมัย  อ่อนเขว้า  นางอัชฎาพร ดีชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง
 โทร.081-360-8300 โทร.061-024-1026  โทร.094-761-3334
ข้อมูลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567