เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร


นายสมถวิล  หมั่นอุตส่าห์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
โทร.061-525-8685


นายประจักษ์ เหลื่อมจอหอ
นายวิเชียร  จำเริญพล
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง   
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
โทร.087-874-8206 โทร.082-863-5991


นายสุชาติ  ขำเขว้า นายบุญโฮม  ดีเขว้า
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
โทร.081-760-9634
โทร.099-475-8894

http://www.tungtong.go.th/UserFiles/Image/2021/boss/sunun.png
นายสุนัน   เทียบเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง
โทร.093-354-6911

ข้อมูล ณ วันที 1/05/2566