เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ส่วนที่ 2) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency A


วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ส่วนที่ 2) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เพื่อตอบแบบประเมินฯ

ในการนี้ งานตรวจสอบภายใน ได้นัดหมายผู้ตอบแบบประเมินกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน เข้ารับการตอบแบบประเมินฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยมี นางพุธิตา อินทร์ดำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และ นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ การตอบแบบประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 4 ท่าน ได้เดินทางต่อไปยังจุดนัดหมายตามกำหนดการต่อไป เวลา 10.00 น.

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)





2024-07-10
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18