เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาทักษะเด็กไทย ใฝ่เล่น เรียนรู้ สู่อาเซียน ประจำปี 2567


วันที่ 29 มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเด็กไทย ใฝ่เล่น เรียนรู้ สู่อาเซียน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการและทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง เด็กได้มีเวทีทดสอบความรู้ความสามารถระดับท้องถิ่น กระตุ้นให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพตนเองและความสามารถของแต่ละคน

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กที่จบหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 41 คน ทั้ง 6 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยมี

📍นายสมถวิล หมั่นอตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นประธานเปิดโครงการ

📍นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

📍คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษา การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-05-21
2024-05-21
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07