เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการศูนย์การช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เทศบาลตำบลทุ่งทอง


วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์การช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยมี นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์การช่วยเหลือสังคม พร้อมคณะกรรมการศูนย์การช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เพื่อคัดเลือกผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับสนับสนุนการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคัดเลือกผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยแบ่งประเภทการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดังนี้

1. เงินอุดหนุนเพื่อการให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน ให้การช่วยเหลือเป็นเงิน ครั้งละ 1,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน/ครอบครัว และไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่าหนึ่งคน (ให้ได้ไม่เกิน 3 คน) จำนวน 3 ราย

2. เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เป็นการช่วยเหลือ ด้านการเงินในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท จำนวน 5 ราย

3. เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ให้การช่วยเหลือเป็นเงินไม่เกิน 3,000 บาท จำนวน 1 ราย

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากให้การช่วยเหลือเป็นเงินไม่เกิน 3,000 บาท จำนวน 1 ราย

และ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านที่อยู่อาศัย ดังนี้

1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลังละไม่เกิน 40,000 บาท จำนวน 2 ราย การประชุมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-05-21
2024-05-21
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07