เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลแบบบูรณาการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะกรรมการพัฒฯ รวมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลแบบบูรณาการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 35 โครงการ มติในที่ประชุม เห็นชอบ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 35 โครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเสนอขอพิจารณาอนุมัติงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาเทศบาล และงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ดังนี้

📍คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งทอง

📍คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง โดย นาง มัณฑนาการ เลิศลำหวาน ท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า ให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

📍สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง

📍นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) ให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

📍ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 200 คน

📍นางปิยาภรณ์ ธรรมโชติ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และ นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ วิทยากรและผู้ดำเนินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 200 คน ในการนี้เทศบาลตำบลทุ่งทองจะดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25