เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซ่อมแชมบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านหนองโสมง


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด มอบนโยบายและร่วมกันกับสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง จิตอาสาบ้านหนองโสมง บ้านหนองแขม และประชาชน ดำเนินโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซ่อมแชมบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านหนองโสมง และภายในหมู่บ้าน เพื่อสร้างขบวนการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆด้าน บนพื้นฐานของวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสะอาดบ้านเรือน น่าอยู่น่ามอง สังคมสงบปลอดภัย

2024-02-22
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04