เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการสัมนาผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566


วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นธานพิธีเปิดโครงการสัมนาผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองเด็กเล็กช่วงอายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งทองจำนวน 6 แห่ง จำนวน 41 คน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนและสิทธิประโยชน์ที่เด็กเล็กจะได้รับขณะที่อยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะกับคณะผู้บริหาร ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือเด็กเล็กและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหา และ ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย บรรยายโดย นางจิราพรรณ การบรรจง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยและวัยก่อนเรียน การดูแลเด็กเล็กให้ห่างไกลจากโรคมือเท้าปาก ไข้เลือดออก และโควิด19 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27