เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ สุวรรณาราม บ้านคลองไผ่งาม หมู่ 4 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง)และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของประชาชนผู้รับบริการ โดยนำหลักธรรมที่ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27