วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.๑ บ้านเขว้า (นอกเขต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. ๕ บ้านโนนตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.๔ บ้านคลองไผ่งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๖๔๗๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.๘ บ้านหนองโสมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำในการเกษตร ลำห้วยกุดเบ็นข้างวัดเกาะสามัคคีช่วงศาลขุนพรม บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง