วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.17 บ้านต้อนอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.19 บ้านกุดฉนวนอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก
1  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.1 บ้านเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 (เดือนธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 (เดือนพฤศจิกายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองโสมง ม.8 - ประตูน้ำท่าปากลัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 11 - 015 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง ตำบลบ้านเขว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)